Przeniesienia z innych uczelni

Przeniesienia 2019/2020

Szanowni Państwo,

Wszystkie osoby zainteresowane przeniesieniem na kierunek lekarsko-dentystyczny z innej uczelni proszone są o zapoznanie się z Regulaminem studiów w UM w Łodzi, a zwłaszcza fragmentom Rozdziału 6 (§49) odnoszącym się do tej procedury. Regulamin zawiera niezbędne kryteria, które należy spełnić aplikując o przeniesienie.

W pierwszej kolejności należy złożyć następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia (wzór do pobrania http://stomatologia.umed.lodz.pl/dokumenty-do-pobrania-dla-studentow/ )
  • zaświadczenie potwierdzające zaliczenie pełnego roku studiów na uczelni, którą opuszcza student;
  • kartę przebiegu studiów zawierającą wykaz zaliczonych przedmiotów wraz z ocenami;
  • zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych dotychczas.

 

W kolejnych etapach będą wymagane pozostałe dokumenty określone w §49 pkt. Regulaminu studiów w UM w Łodzi

Podania wraz z wymaganymi dokumentami należy składać do końca sierpnia b.r. w Dziekanacie Oddziału Stomatologicznego, adres: ul. Pomorska 251, pok. 209, 92-213 Łódź, tel. 42 675-74-55.

Informacje dodatkowe:
Dominika Grodzicka
Kierownik Dziekanatu Oddziału Stomatologicznego
Tel. 042 675-74-55
dominika.grodzicka@umed.lodz.pl

 

Rozdział VI Regulaminu studiów w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
PRZENIESIENIE Z INNEJ UCZELNI, ZMIANA KIERUNKU LUB FORMY STUDIÓW

1. Przeniesienie z innej uczelni

§ 49

1. Student może przenieść się na studia w Uniwersytecie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, za zgodą Dziekana wydziału przyjmującego, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza.

2. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 1, odbywa się z zachowaniem następujących zasad:

1) student może przenieść się na studia w Uniwersytecie, jeśli w uczelni, którą opuszcza, zaliczył co najmniej pierwszy rok studiów;

2) przeniesienie następuje od nowego roku akademickiego, po zaliczeniu roku studiów;

3) student może przenieść się na ten sam kierunek studiów, na którym studiuje;

4) na studia prowadzone w języku angielskim może przenieść się wyłącznie student studiów prowadzonych w języku angielskim;

5) na studia prowadzone w języku polskim może przenieść się wyłącznie student studiów prowadzonych w języku polskim;

6) student studiów niestacjonarnych lub innej formy studiów płatnych może przenieść się na studia niestacjonarne lub inną formę studiów płatnych.

3. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach Dziekan wydziału przyjmującego może wyrazić zgodę na przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, w trakcie roku akademickiego.

4. Dziekan wydziału przyjmującego podejmuje decyzję w sprawie przeniesienia studenta z innej uczelni, w tym także zagranicznej, na studia w Uniwersytecie po zapoznaniu się z wynikami uzyskanymi przez studenta na dotychczas zaliczonych etapach studiów, w szczególności średnią ocen uzyskaną przez studenta, programami kształcenia realizowanymi w obu uczelniach, efektami kształcenia i występującymi różnicami programowymi.

5. Dziekan wydziału przyjmującego może udzielić zgody na przeniesienie studenta z innej uczelni, w tym także zagranicznej, na studia w Uniwersytecie na zasadach, o których mowa w ust. 1-4, jeśli:

1) stwierdzi zbieżność efektów kształcenia uzyskanych przez studenta w uczelni, którą student opuszcza, z efektami kształcenia określonymi w Uniwersytecie;

2) Uniwersytet dysponuje wolnymi miejscami na kierunku studiów, na który przenosi się student, w ramach liczby miejsc lub limitu przyjęć, określonych dla tego kierunku odpowiednio w uchwale Senatu lub zgodnie z przepisami ustawy.

6. Student ubiegający się o zgodę na przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, na studia w Uniwersytecie składa w dziekanacie wydziału przyjmującego, nie później niż na jeden miesiąc przed rozpoczęciem roku akademickiego, następujące dokumenty:

1) podanie o przyjęcie na studia w Uniwersytecie w trybie przeniesienia;

2) kwestionariusz osobowy;

3) zaświadczenie potwierdzające zaliczenie roku studiów w uczelni, którą opuszcza;

4) zaświadczenie o średniej ocen uzyskanej za dotychczas zaliczone etapy studiów;

5) kartę przebiegu studiów, zawierającą wykaz zaliczonych przedmiotów i uzyskanych ocen;

6) zaświadczenie o spełnieniu w uczelni, którą opuszcza, wszystkich wymagań wynikających z obowiązujących przepisów;

7) sylabusy dotychczas zaliczonych przedmiotów;

8) (uchylony).

7. W przypadku przeniesienia z uczelni zagranicznej na studia w Uniwersytecie dokumenty, o których mowa w ust. 6, student zobowiązany jest złożyć w tłumaczeniu przysięgłym na język, w którym prowadzone jest kształcenie na kierunku, na który się przenosi.

8. Przepisy ust. 1-7 stosuje się także do studentów realizujących co najmniej część studiów na innej uczelni, w tym zagranicznej i przenoszących osiągnięcia na płatne studia prowadzone w Uniwersytecie na kierunku lekarskim w języku angielskim.

9. Student może przenieść się z Uniwersytetu na inną uczelnię, za zgodą kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni przyjmującej, jeżeli spełnił wszystkie wymagania wynikające z przepisów obowiązujących w Uniwersytecie, w tym uregulował opłaty związane z odbywaniem studiów.


Wydrukuj strone
Do gory
Do gory