Zgodnie z Regulaminem studiów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

(Uchwała nr 374/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi)

 

Ponowny wpis na ten sam semestr (powtarzanie semestru)

Student, który nie uzyskał zaliczenia semestru, może złożyć wniosek o ponowny wpis na ten sam semestr (powtarzanie semestru).

Student składa wniosek w dziekanacie w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia sesji poprawkowej.

 

Prodziekan może udzielić zgody na powtarzanie semestru, jeśli zostanie spełniona jedna z następujących przesłanek:

1) student uzyskał co najmniej 50% punktów ECTS wymaganych zgodnie z planem studiów do zaliczenia tego semestru, a żaden z niezaliczonych przedmiotów nie jest przedmiotem modułowym;

2) student nie zaliczył przedmiotu modułowego.

 

Prodziekan nie udziela zgody na powtarzanie semestru, jeżeli student:

1) nie zaliczył pierwszego roku studiów – w przypadku jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia;

2) nie zaliczył pierwszego semestru studiów – w przypadku studiów drugiego stopnia;

3) nie zaliczył trzeciego roku programu MD Advanced;

4) nie podszedł jeszcze do zaliczenia przedmiotu objętego warunkiem;

5) nie zaliczył przedmiotu modułowego oraz innego przedmiotu, których łączna liczba punktów ECTS przekracza 50% punktów ECTS wymaganych zgodnie z planem studiów do zaliczenia tego semestru.

Student może uzyskać zgodę w trakcie całego cyklu kształcenia na jednorazowe powtarzanie nie więcej niż dwóch różnych semestrów, chyba że przyczyną kolejnego niezaliczenia semestru była długotrwała choroba lub inny udokumentowany wypadek losowy.

 

Student powtarzający semestr

  • jest zwolniony z obowiązku uczestniczenia w zajęciach z przedmiotów zaliczonych przed ponownym wpisem na ten sam semestr.
  • Student powtarzający semestr z powodu niezaliczenia przedmiotu jest zobowiązany do uczestniczenia we wszystkich formach zajęć prowadzonych w ramach tego przedmiotu oraz do ich zaliczenia.
  • W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do ich uzupełnienia w terminie wyznaczonym przez prodziekana, jednak nie później niż do końca semestru, na który został ponownie wpisany.
  • Student, który nie zaliczył przedmiotu realizowanego w ramach uzupełniania różnic programowych, podlega zasadom dotyczącym warunku lub powtarzania semestru.

 

Powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce przez studenta wpisanego ponownie na ten sam semestr jest odpłatne.

Warunki oraz tryb wnoszenia opłat za uzupełnianie różnic programowych i powtarzanie określonych zajęć oraz sposób wyliczania wysokości tych opłat określa Rektor.

W przypadku gdy student nie otrzyma zgody na powtarzanie semestru lub nie zaliczy powtarzanego przedmiotu, zostaje wydana decyzja o skreśleniu z listy studentów, na zasadach określonych w § 6 ust. 1-4 i § 53-55.