Podstawa prawna

Student, który po zaliczeniu pierwszego lub wyższych lat studiów przerwał studia lub został skreślony z listy studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ma prawo ubiegać się o ich wznowienie po zdaniu egzaminu reaktywacyjnego z wyznaczonego przez dziekana przedmiotu lub przedmiotów znajdujących się w programie studiów ostatniego zaliczonego roku. Reaktywacja może nastąpić nie później niż po 3 latach od momentu skreślenia ze studiów.

Student ubiegający się o reaktywację zobowiązany jest do podania dołączyć indeks i aktualne świadectwo zdrowia wydane przez odpowiedni zakład opieki zdrowotnej.

Student, który został skreślony z listy studentów z powodu niedostatecznych wyników w nauce może uzyskać zezwolenie na ponowne podjęcie studiów tylko jeden raz.

Osoby, które będąc studentami drugiego lub wyższego roku studiów zostały skreślone z listy studentów wskutek prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej, mogą ubiegać się o ponowne przyjęcie na odpowiednie lata studiów tylko w wypadku, kiedy kara wydalenia ze szkoły została darowana lub zatarta w trybie i na zasadach określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym.

Ponowne przyjęcie na studia może nastąpić tylko z początkiem roku akademickiego. Dotyczy to także studentów przenoszących się z innych uczelni 1.

Decyzję o wznowieniu studiów podejmuje rektor na wniosek dziekana.

Studentowi reaktywowanemu po skreśleniu z listy studentów ze względu na niedostateczne postępy w nauce nie przysługuje prawo do powtarzania roku studiów.

Zasady odpłatności za powtarzanie roku oraz egzamin reaktywacyjny określone są odrębnym zarządzeniem rektora. (§20 Regulaminu studiów)

 

1) nie dotyczy studentów, którym do zakończenia studiów pozostało ukończenie bardzo zaawansowanej pracy dyplomowej lub zdanie egzaminu dyplomowego