Początek istnienia wyższej uczelni stomatologicznej w Łodzi wiaże się z nazwiskiem wielkiego chirurga prof. Alfreda Meissnera, pierwszego dziekana Wydziału Stomatologicznego. Wydział powołany w ramach U.Ł. w 1945 r. został w 1950 r. przekształcony w Oddział Stomatologiczny Wydziału Lekarskiego AM.

W 1971 r. w ramach Oddziału powstał uczelniany Instytut Stomatologii. Pierwotnie istniejące katedry zostały przekształcone w 5 zakładów:

 • Zakład Protetyki Stomatologicznej;
 • Zakład Ortodoncji
 • Zakład Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej i Przyzębia
 • Zakład Stomatologii Dziecięcej
 • Zakład Stomatologii Zachowawczej, Klinikę Chirurgii Szczekowo-Twarzowej i trzy Ambulatoria Technik Dentystycznych, Radiologii Stomatologicznej, Filmu i Fotografii.

 

Instytut posiadał własną bibliotekę dla nauczycieli akademickich i studentów.

W 1985 roku został utworzony nowy Zakład Propedeutyki i Diagnostyki Stomatologicznej.

W 1996 roku oddano do użytku nowy gmach Instytutu Stomatologii w ramach Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Akademii Medycznej przy ul. Czechosłowackiej 8/10 (obecnie Pomorska). W tym samym roku powstał Zakład Neurologii i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia.

Instytut współpracuje z wieloma ośrodkami badawczymi i uniwersytetami , min.:

 • Szkołą Dentystyczną Uniwersytetu Maryland w Baltimore, Maryland, USA;
 • Wydziałem Stomatologicznym Uniwersytetów Uniwersytetów Ulm i Erlangen- Norymberga, Niemcy;
 • Wydziałem Stomatologicznym Uniwersytetu w Sheffield, Wielka Brytania;
 • Wydziałem Stomatologicznym Uniwersytetu British Columbia, Kanada;
 • Uniwersytetem „La Sapienza” w Rzymie, Włochy.

 

W 2001 roku w ramach Oddziału Stomatologicznego otwarto Szkołę Technik Dentystycznych. W pierwszym roku istnienia Wydziału Stomatologicznego na studia przyjęto 250 studentów. Od roku akademickiego 1956/1957 liczba ta znacznie zmniejszyła się do około 100, a od roku 1991/92 do 60. Do roku akademickiego 1954/55 studia stomatologiczne trwały4 lata, a następnie 5 lat. Ogólna liczba studentów na wszystkich latach początkowo wynosiła około 1200 osób, a obecnie około 500. Nauczanie na Oddziale Stomatologicznym obejmuje 41 przedmiotów ogólnomedycznych oraz 7 kierunkowych (stomatologicznych), a student ma ogółem 4700 godzin zajęć.

Wysoko wykwalifikowana kadra akademicka i nowoczesne wyposażenie dydaktyczne gwarantuje wysoki poziom nauczania studentów.

Poza czynnym udziałem w kongresach i konferencjach naukowych organizujemy corocznie Środkowoeuropejską Wystawę Sprzętu Medycznego (CEDE), połączoną z sesjami naukowymi w ramach Łódzkiego Forum Stomatologicznego.

Poza dydaktyką przeddyplomową dla Oddziału Stomatologii i VI roku Wydziału Lekarskiego prowadzimy szeroko zakrojone szkolenie podyplomowe w postaci studiów specjalistycznych, jednodniowych konferencji i kursów atestacyjnych.

 

Kształcenie na Oddziale Stomatologicznym

Studia na Oddziale Stomatologicznym trwają 5 lat (stomatologia). Program nauczania składa się z przedmiotów przedklinicznych takich jak: anatomia, chemia medyczna, biologia, biofizyka, fizjologia i inne, nauczanych głównie na pierwszych dwóch latach; przedmiotów paraklinicznych (nauczanych na latach 2-5) takich jak patomorfologia,. Farmakologia, patofizjologia, mikrobiologia, psychologia medyczna i innych. Nauczanie przedmiotów klinicznych ( stomatologia zachowawcza, stomatologia dziecięca, ortodoncja, neurologia, choroby skóry, endokrynologia, choroby zakaźne i inne) odbywa się na latach 2 – 5. Program nauczania zawiera również przedmioty humanistyczne i społeczne ( etyka, historia filozofii, socjologia, historia stomatologii i inne ) a także takie przedmioty, jak wychowanie fizyczne, język łaciński czy języki kongresowe.
Głównym celem kształcenia na Oddziale Stomatologicznym jest przygotowanie absolwentów do podjęcia zawodu lekarza dentysty o następujących kwalifikacjach:

 • Dobrych klinicznych umiejętnościach opartych na naukowych podstawach.
 • Zdolności do prowadzenia badań naukowych.
 • Zdolności do prowadzenia profesjonalnej opieki zdrowotnej.
 • Umiejętności pracy w zespole.
 • Umiejętności nauczania stomatologii.