Dowodem posiadania właściwych kwalifikacji przez osobę, która ukończyła studia w naszej Uczelni jest dyplom ukończenia studiów.

Przepisy o ochronie danych osobowych nie zezwalają na udzielanie informacji o  studentach i absolwentach Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na wniosek dowolnych podmiotów trzecich. Uczelnia nie dokonuje weryfikacji informacji na temat osób, które studiowały w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, nie  udziela informacji na ich temat, jeśli nie zwraca się o nie sam student lub absolwent, ani nie wystawia opinii, referencji i innych podobnych dokumentów.

Kto może uzyskać zaświadczenie? 

 • Student;
 • Absolwent lub
 • Pracownik naukowy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Co trzeba przygotować? 

Należy wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia oraz zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

/wniosek oraz klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych stanowią załączniki do niniejszej procedury/

 

Sposoby składania wniosków:

 • osobiście

Wniosek można złożyć bezpośrednio w Dziekanacie Oddziału Stomatologicznego, w godzinach przyjmowania interesantów, tj. od poniedziałku do czwartku w godzinach: 10.00-14.00.

 • przesłanie listownie na adres:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Dziekanat Oddziału Stomatologicznego
Pomorska 251
92-213 Łódź

 • poprzez e-mail
 1. Napisz wniosek i podpisz go bezpiecznym podpisem elektronicznym.
 2. Znajdź adres e-mail swojej uczelni ( dos@umed.lodz.pl )
 3. Wyślij e-mail z załączonym wnioskiem.
 • za pośrednictwem platformy ePUAP
 1. Wypełnij wzór wniosku i zapisz go na komputerze.
 2. Wejdź na stronę usługi: Pismo ogólne do podmiotu publicznego.
 3. Kliknij Załatw sprawę.
 4. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
 5. Po zalogowaniu system przeniesie z powrotem na platformę ePUAP.
 6. Do pisma ogólnego załącz wniosek.
 7. Kliknij Dalej, a potem Podpisz.
 8. Wyślij pismo do swojej uczelni. Wyświetli się komunikat, że pismo zostało wysłane. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

 

Wydanie zaświadczenia

Odbiór zaświadczenia jest możliwy osobiście lub listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres korespondencyjny wskazany we wniosku o wydanie zaświadczenia.

Wydanie zaświadczenia jest bezpłatne.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 307).
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, ze zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.).

 

WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o przebiegu lub ukończeniu studiów