English version

 

Podstawa prawna

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Rozporządzenie MNiSW w sprawie nauki

Zarzadzenie Rektora – Nostryfikacja

Regulamin postępowania nostryfikacyjnego

 

 

Informacje ogólne

Nostryfikacja to procedura prowadząca do ustalenia polskiego odpowiednika zagranicznego dyplomu. Nostryfikacji podlega dyplom ukończenia studiów za granicą, który nie może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność (art. 327 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020, poz. 85).

 

Kto dokonuje nostryfikacji

Postępowanie nostryfikacyjne prowadzi uczelnia posiadająca kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinie, której dotyczy wniosek (wykaz uczelni i nadanych im kategorii dostępny jest na stronie www Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Procedura wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego

Zasady dotyczące procedury nostryfikacyjnej:

 1. Przyjmowanie dokumentów w celu przeprowadzenia procedury nostryfikacyjnej na kierunku Lekarsko-Dentystycznym UM w Łodzi odbywa się raz w roku akademickim tj. w marcu, po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty. Dokumenty przyjmowane są przez pracownika dziekanatu.
 2. Kandydat zobowiązany jest do osobistego złożenia w Dziekanacie Oddziału Stomatologicznego następujących dokumentów:
 1. Wniosek o przeprowadzenie procedury nostryfikacyjnej z załącznikami
 2. Oświadczenie o miejscu i dacie urodzenia
 3. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem postępowania nostryfikacyjnego
 4. Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 5. Kopia i oryginał do wglądu dyplomu ukończenia studiów (powinien zawierać klauzulę apostille umieszczoną na oryginale dyplomu lub dołączoną do dokumentu)
 6. Kopie i oryginały do wglądu dokumentów umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów, w tym:
  1. suplement do dyplomu lub transkrypt, zawierający informację o zdanych egzaminach lub zaliczeniach,
  2. listę przedmiotów i ocen lub indeks,
  3. treści lub sylabusy programowe zrealizowanych przedmiotów,
  4. zaświadczenia o odbyciu praktyki zawodowej, wraz z wskazaniem czasu, miejsca jej realizacji, jeżeli stanowiła integralną część programu studiów, oraz zakres programowy;
 7. Kopia i oryginał do wglądu świadectwa, dyplomu lub inne dokumentu, na podstawie, których wnioskodawca został przyjęty na studia;
 8. W przypadku zmiany nazwiska na inne niż to, na które został wydany dyplom, wnioskodawca składa oświadczenie o zmianie nazwiska oraz, do wglądu, dokument poświadczający zmianę nazwiska.
 1. Osoby składające dokumenty do przeprowadzenia postępowania nostryfikacyjnego zobowiązane są dowiadywać się na bieżąco o terminie składania dokumentów
 2. W ciągu 14 dni od dnia złożenia dokumentów wymienionych w ust. 2 Kandydat zobowiązany jest do wniesienia opłaty za postępowanie nostryfikacyjne.
 3. Kwota oraz numer konta są podane na stronie internetowej Wydziału.
 4. Procedura nostryfikacyjna dyplomu Kandydata, który nie uiścił opłaty w terminie, o którym mowa w ust. 4, nie zostanie wszczęta.

Opłaty

Opłatę za przeprowadzenie procedury nostryfikacyjnej w wysokości 4685 zł należy uiścić w ciągu 14 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów.
Procedura nostryfikacyjna dyplomu Kandydata, który nie uiścił opłaty w terminie nie zostanie wszczęta, a dokumenty zostaną zwrócone.
Potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres e-mail: dos@umed.lodz.pl

Wpłaty należy dokonać na poniższy numer konta:
Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4 90-419 Łódź
Tytuł: Wydział Lekarski UM, nostryfikacja dyplomu lekarza dentysty + imię i nazwisko
PL 46 1050 1461 1000 0005 0378 4118 ING Bank Śląski
Kod SWIFT: INGBPLPW

 

Wykaz podręczników

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

Literatura podstawowa

 1. Bartkowski S. Chirurgia szczękowo-twarzowa. CM UJ Kraków 1996.
 2. Kryst L. Chirurgia szczękowo-twarzowa. PZWL 2007, 2011.
 3. Kaczmarzyk T., Stypułkowska J., Tomaszewska R., Czopek J.: Nowotwory zębopochodne i guzy nowotworopodobne kości szczękowych, Warszawa 2009.
 4. Dominiak M.: Podstawy chirurgii stomatologicznej, Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN, Wrocław 2010
 5. Kaczmarzyk T., Goszcz A., Grodzińska L., Stypułkowska J., Woroń J., Zaleska M.: Współczesna farmakoterapia w schorzeniach chirurgii jamy ustnej i tkanek okolicznych, Wyd. UJ, Kraków 2006
 6. Łasiński W.: Anatomia głowy dla stomatologów, PZWL-wszystkie wydania.
 7. H. Hattowska – Nowotwory jamy ustnej Sanmedia 1995
 8. H. Szpringer-Nodzak – Stomatologia wieku rozwojowego PZWL Warszawa
 9. H. Plewińska – Chirurgia stomatologiczna w codziennej praktyce klinicznej –skrypt dla studentów i lekarzy UM 1999
 10. R. Aleksandrowicz, B.Ciszek – Anatomia kliniczna głowy i szyi PZWL Warszawa 2007

 

Literatura uzupełniająca

 1. B. Latkowski – Urazy głowy PZWL Warszawa 1984
 2. S. Flieger – Traumatologia szczęk i twarzy PZWL Warszawa 1985
 3. T. Korzon – Urazy szczęk i twarzy PZWL Warszawa 1975
 4. J. Gluckman, P. Gullane, J. Johnson – Praktyczne postępowanie w guzach głowy i szyi PZWL Warszawa 1996
 5. Implantologia. Autorzy: B. Koeck, W. Wagner, Wydawnictwo Urban i Partner 2004, ISBN 3-437-05310-8
 6. Implantologia Praktyczna Autorzy: A. Sethi, T. Kaus. , Wydawnictwo Quintessence 2005, ISBN 1- 85097-061-0

 

ENDODONCJA

Literatura podstawowa

 1. Współczesna endodoncja w praktyce pod red. B. Arabskiej-Przedpełskiej i H. Pawlickiej. Bestom – DENTOnet.pl. Sp.z.o.o. 2011
 2. Kliniczne postępowanie w kanałowym leczeniu zębów. Podręcznik dla studentów i lekarzy pod red. H. Pawlickiej. Bestom – DENTOnet.pl. Sp.z.o.o. 2007

Literatura uzupełniająca

 1. Endodoncja wieku rozwojowego i dojrzałego. M. Barańska-Gachowska. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2011
 2. Endodoncja kliniczna pod red. L. Tronstad. Wyd. PZWL, Warszawa 2004

 

ORTODONCJA

Podręczniki podstawowe:

 1. J.F. Łabiszewska „Ortopedia szczękowa. Zasady i praktyka.” Wydawnictwo Lekarskie PZWL 1997
 2. I. Karłowska „ Zasady współczesnej ortodoncji.” Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2001
 3. I. Karłowska „ Zasady współczesnej ortodoncji.” Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2002, 2005, 2008
 4. Stomatologia Wieku Rozwojowego pod red. M. Szpringer – Nodzak i M. Wochny- Sobańskiej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010
 5. Profilaktyka i wczesne leczenie ortodontyczne – wybrane zagadnienia. G. Śmiech-Słomkowska i W. Rytlowa. PZWL 1999

Podręczniki uzupełniające:

 1. T.M. Graber, T. Rakosi, A.G. Petrovic – „Aparaty czynnościowe w ortopedii szczękowo-twarzowej. ” Czelej Lublin 2001
 2. W.R. Proffit, H.F. Fields, D.M. Sarver – „ Ortodoncja współczesna Tom 1 i 2, Elsevier Urban& Partner, Wrocław 2009
 3. G.P.F. Schmuth, E.A. Holtrgrave, D. Drescher – „Ortodoncja praktyczna.”, Czelej Lublin 1997
 4. B. Siemińska-Piekarczyk, M. Zadurska „Wybrane choroby dziedziczne i wady
 5. Wybrane zagadnienia ortodoncji w praktyce lekarza stomatologa. Z. Gajda. PZWL 1997
 6. T.M. Graber, T. Rakosi, A.G. Petrovic – „Aparaty czynnościowe w ortopedii szczękowo-twarzowej. ” Czelej Lublin 2001
 7. W.R. Proffit, H.F. Fields, D.M. Sarver – „Ortodoncja współczesna Tom 1 i 2, Elsevier Urban& Partner, Wrocław 2009
 8. G.P.F. Schmuth, E.A. Holtrgrave, D. Drescher – „Ortodoncja praktyczna.”, Czelej Lublin 1997
 9. B. Siemińska-Piekarczyk, M. Zadurska „Wybrane choroby dziedziczne i wady rozwojowe w praktyce stomatologicznej.” Med. Tour Press Int. Warszawa 2008
 10. B. Kahl-Nieke „ Wprowadzenie do ortodoncji.” Urban& Partner, Wrocław 1991
 11. E. Witt, M Gehrke , A. Komorowska „Wykonanie aparatów zdejmowanych.” Kwintesencja Warszawa 1999
 12. D. Segner Hasund „Indywidualna kefalometria.” Med. Tour Press International Warszawa 1996

 

PERIODONTOLOGIA I CHOROBY BŁONY ŚLUZOWEJ JAMY USTNEJ

Literatura podstawowa:

 1. R. Górska. Diagnostyka i leczenie chorób błony śluzowej jamy ustnej. MedTourPress 2011
 2. Z. Knychalska-Karwan. Fizjologia i patologia błony śluzowej jamy ustnej. Wydawnictwo Czelej, 2009
 3. Z. Knychalska-Karwan. Patologia języka. Wydawnictwo Bestom, 2007
 4. Z. Jańczuk, J. Banach. Choroby błony śluzowej jamy ustnej i przyzębia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2003
 5. R. P. Langlais, C.S. Miller. Choroby błony śluzowej jamy ustnej. Kolorowy atlas i podręcznik. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, 1997
 6. Z. Jańczuk (red.). Praktyczna periodontologia kliniczna. Wydawnictwo Kwintesencja, 2004
 7. Z. Jańczuk. Profilaktyka profesjonalna w stomatologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2004
 8. H-P. Mueller. Periodontologia. Wydawnictwo Czelej, 2003
 9. Z. Knychalska-Karwan. Stomatologia wieku podeszłego. Wydawnictwo Czelej, 2005
 10. Leczenie dysfunkcji narządu żucia i zaburzeń zwarcia, Jeffrey P. Okeson, Wydawnictwo Czelej 2005

 

PROTETYKA STOMATOLOGICZNA

Literatura podstawowa:

 1. Spiechowicz E.: Protetyka stomatologiczna. Podręcznik dla studentów stomatologii, Warszawa 2008, wydanie VI, Wydawnictwo Lekarskie PZWL
 2. Majewski S.: Podstawy protetyki w praktyce lekarskiej i technice dentystycznej, podręcznik dla studentów i techników dentystycznych, Wydawnictwo Stomatologiczne SZS-W, Kraków 2000
 3. Majewski S.: Gnatofizjologia stomatologiczna. Normy okluzji i funkcje układu stomatognatycznego, Warszawa 2007, wydanie I (dodruk 2009), Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 4. Craig R.: Materiały stomatologiczne. Urban & Partner, Wrocław 1998.
 5. Budkiewicz A.: Protezy szkieletowe. Wydanie V, PZWL, Warszawa 2004.
 6. Brandt H.: Wprowadzenie do implantologii. Urban & Partner, Wrocław 1998.
 7. Gnatofizjologia stomatologiczna, Stanisław Majewski, PZWL 2007, 2009
 8. Leczenie dysfunkcji narządu żucia i zaburzeń zwarcia, Jeffrey P. Okeson, Wydawnictwo Czelej 2005

 

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA I PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA

Literatura podstawowa:

 1. Stomatologia Wieku Rozwojowego pod red. M. Szpringer – Nodzak i M. Wochny- Sobańskiej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010
 2. Stomatologia Dziecięca. A.C. Cameron, R.P. Widmer. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2013
 3. Endodoncja wieku rozwojowego i dojrzałego. M. Barańska – Gachowska. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2004
 4. Profilaktyka i wczesne leczenie ortodontyczne – wybrane zagadnienia. G. Śmiech-Słomkowska i W. Rytlowa. PZWL 1999
 5. Stomatologia Wieku Rozwojowego pod red. M. Szpringer – Nodzak i M. Wochny- Sobańskiej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010
 6. Profilaktyka i wczesne leczenie ortodontyczne – wybrane zagadnienia. G. Śmiech-Słomkowska i W. Rytlowa. PZWL 1999

Literatura uzupełniająca:

 1. Wybrane zagadnienia ortodoncji w praktyce lekarza stomatologa. Z. Gajda. PZWL 1997.
 2. Pourazowe uszkodzenia zębów. J. O. Andreasen, F. M. Andreasen, L.K. Bakland, M.T. Flores, [red. wyd. pol. Urszula Kaczmarek]. Elsevier Urban & Partner 2005.

 

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Literatura podstawowa:

 1. D. Piątowska. Kariologia współczesna. Postępowanie kliniczne. red.wyd 1, Med. Tour Press International Warszawa 2009
 2. T M Roberson, H O Heymann, E J Swift Jr. Stomatologia zachowawcza pod red. Stanisława Suliborskiego. Elsevier, Czelej 2010. Tom I i II.
 3. Z. Jańczuk. Stomatologia Zachowawcza zarys kliniczny. Wydanie III rozszerzone i uaktualnione, PZWL, 2008
 4. Heidemann. Kariologia. Próchnica zębów- leczenie, wypełnienia
 5. Z. Knychalska-Karwan. Stomatologia wieku podeszłego. Wydanie 1, wydawnictwo Czelej, Lublin 2005
 6. R. W. Koczorowski. Geroprotetyka. Wydanie 1, Med. Tour Press International Warszawa, 2010

Literatura uzupełniająca:

 1. O. Fejerskov, E.Kidd red. Próchnica zębów. Choroba próchnicowa i postępowanie kliniczne. Wydawnictwo medyczne Urban&Partner Wrocław 2006
 2. J. Schmidseder red. Stomatologia estetyczna. wyd. Czelej Lublin 2003
 3. L. Wagner,K.Małkiewicz Wybielanie zębów żywych Med. Tour Press International Warszawa 2006
 4. G. J. Mount, Hien Ngo Stomatologia mało interwencyjna Med. Tour Press International Warszawa 2006
 5. Teksty źródłowe (Geriatria, Gerodontology)

 

Porównanie efektów kształcenia

 1. W trakcie oceny merytorycznej wniosku Komisja ds. nostryfikacji w Oddziale Stomatologicznym dokonuje porównania efektów uczenia się.
 2. W przypadku stwierdzenia różnic w efektach uczenia, Komisja ds. nostryfikacji w Oddziale Stomatologicznym zarządza przeprowadzenie egzaminu porównującego efekty uczenia się w zakresie następujących przedmiotów:
 • chirurgia stomatologiczna
 • ortodoncja
 • periodontologia
 • protetyka stomatologiczna
 • stomatologia wieku rozwojowego
 • stomatologia zachowawcza
 • endodoncja
 1. Kandydaci zostają powiadomieni o terminie egzaminu drogą mailową oraz listem poleconym
 2. Na podstawie wyniku egzaminu porównującego efekty uczenia się Komisja ds. nostryfikacji w Oddziale Stomatologicznym podejmuje uchwałę o uznaniu lub odmowie uznania równoważności dyplomu.
 3. Wykaz obowiązujących podręczników znajduje się na stronie internetowej Oddziału Stomatologicznego

Egzamin porównujący efekty uczenia się

 1. Do egzaminu mogą przystąpić jedynie Kandydaci, których nazwiska znajdują się w protokole Komisji ds. nostryfikacji w Oddziale Stomatologicznym
 2. Egzamin przeprowadzany jest przez Centralny Ośrodek Egzaminacyjny UM w Łodzi, zgodnie z Regulaminem Centralnego Ośrodka Egzaminacyjnego
 3. Termin i miejsce zdawania egzaminu zostaną podane każdemu z Kandydatów drogą mailową oraz listem poleconym.
 4. Osoby, które do dnia egzaminu nie dokonały opłaty nostryfikacyjnej, nie będą dopuszczone do egzaminu.
 5. Osoby przystępujące do egzaminu nostryfikacyjnego będą wpuszczane na salę egzaminacyjną po zweryfikowaniu tożsamości, na podstawie dokumentu ze zdjęciem.
 6. Egzamin jest komputerowym egzaminem testowym składającym się ze 140 pytań w języku polskim z 6 przedmiotów objętych Lekarsko-Dentystycznym Egzaminem Końcowym (chirurgia stomatologiczna – 20 pytań, ortodoncja – 20 pytań, periodontologia – 20 pytań, protetyka stomatologiczna – 20 pytań, stomatologia wieku rozwojowego – 20 pytań, stomatologia zachowawcza – 20 pytań, endodoncja – 20 pytań). Każdemu pytaniu przyporządkowanych jest 5 wariantów odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa.
 7. Warunkiem uznania równoważności efektów uczenia się uzyskanych przez kandydata na uczelni macierzystej z efektami uczenia się na Wydziale Lekarskim UM w Łodzi, jest uzyskanie przez Kandydata minimum 60% prawidłowych odpowiedzi.
 8. Obowiązuje następująca skala ocen:
  • od 60% do 68%  pkt. – 3,0 (dostateczny)
  • powyżej 68% do 76%  pkt. – 3,5 (dość dobry)
  • powyżej 76% do 84%  pkt. – 4,0 (dobry)
  • powyżej 84% do 92%  pkt. – 4,5 (ponad dobry)
  • powyżej 92% do 100% pkt. – 5,0 (bardzo dobry)
 9. W przypadku uwzględnienia ewentualnie zastrzeżonych pytań złożonych przez Kandydatów podczas egzaminu, procent poprawnych odpowiedzi będzie liczony od odpowiednio mniejszej liczby pytań.
 10. W czasie egzaminu zabronione jest używanie wszelkich pomocy (słowników, podręczników itp.), osobistych notatek, druków przyniesionych przez kandydata na egzamin, oraz sprzętu do komunikowania się, rejestrowania i przechowywania informacji (np. elektronicznych kalendarzy, telefonów komórkowych, tabletów, laptopów itp.). Sprzęt tego rodzaju jest zabroniony nawet jeśli nie zawiera istotnych informacji.
 11. Kandydat, który podczas egzaminu komunikuje się z innym Kandydatem lub korzysta z jakichkolwiek materiałów pomocniczych, zostanie usunięty z sali z wynikiem negatywnym z egzaminu.
 12. Osoby pilnujące podczas egzaminu mogą odpowiadać tylko na pytania dotyczące organizacji egzaminu, nie mogą udzielać odpowiedzi lub komentarzy dotyczących zawartości merytorycznej egzaminu.
 13. Wszelkie uwagi dotyczące pytań testowych należy zgłaszać na bieżąco w trakcie trwania egzaminu. Wszystkie późniejsze zgłoszenia dotyczące niejasności pytań nie będą uwzględniane.
 14. Niezgłoszenie się na egzamin jest równoznaczne z nieosiągnięciem progu zdawalności i odmowa uznania równoważności dyplomu

Dane kontaktowe:

Dziekanat Oddziału Stomatologicznego, pok. 209
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź
Tel. 42 675-74-55
dominika.grodzicka@umed.lodz.pl